jquery ile twitter mesajlarınızı yayınlayın

08 Nisan 2013 · programlama · web tasarım · wordpress ·  · · ·

html kodumuz

<div class="twitter-list">
  <ul class="tweet_list"></ul>
</div>

jquery kodumuz

<script type="text/javascript">
	  var $tweetList;
  var $tweetUrl = 'http://api.twitter.com/1/statuses/user_timeline.json?screen_name=google&&count=2&callback=?';
  $.getJSON($tweetUrl, function (data) {
    $.each(data, function (i, item) {
      if (i == 0) {
        $tweetList = $('<ul class="tweetList">');
      }
      // handle @reply filtering
      if (item.in_reply_to_status_id === null) {
        $tweetList.append('<li class="tweet_content_' + i + '">' +
          '<p class="tweet_link_' + i + '">' +
          item.text.replace(/#(.*?)(\s|$)/g, '<span class="hash">#$1 </span>')
            .replace(/(\b(https?|ftp|file):\/\/[-A-Z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-A-Z0-9+&@#\/%=~_|])/ig, '<a href="$&">$&</a> ')
            .replace(/@(.*?)(\s|\(|\)|$)/g, '<a href="http://twitter.com/$1">@$1 </a>$2') +
          '</p><div class="hr"></div></li>');
      }
    });
    $('.tweet_list').html($tweetList);
  });
</script>
Yorum Yok

wordpress köşe yazarları eklentisi basit sürüm

24 Mart 2013 · programlama · wordpress ·  · · ·

Arkadaşlar hali hazırda bu başlıkta geliştirmiş olduğum köşe yazarları eklentisini basitleştirdim. Zaten zamanım olmadığını diğer makalemde belirttiğimi yazdım o yüzden ilgilenemiyorum. Bu geliştirdiğim eklenti daha basit blogunuzda kim yazar ise son yazılarını alıp listeliyor. Hepsi bu kadar. Lütfen o nasıl olacak bu nasıl olacak gibi sorularla gelmezseniz sevinirim. Sistem hali hazırda aşağıdaki sitede çalışmaktadır.

ekran görüntüsü

kose-yazarlari

önizleme

Ormanhaber sitesinden nasıl göründüğünü görebilirsiniz.

dosyayı indirin ve wordpress plugins dizinine atın ve etkinleştirin

WordPress Köşe Yazarları Basit Sürüm

uyarı

Eklentiyi etkinleştirdikten sonra css ayarlarınızı kendi sitenize göre yapmalısınız yoksa sitenizin herhangi bir yerinde listeleme yapar. Kusura bakmayın belki bu çalışma uzmanlara yönelik olsada plugin haline getirecek zamanım olmadı. Resimde yer alan görüntülenme sayısı özel bir fonksiyon ile yapılmıştır ve eklentinin içinde bulunmamaktadır.

Yorum Yok

samsung galaxy note türkiye rom

16 Mart 2013 · android ·  · · · · · ·

Geçtiğimiz günlerde galaxy ace kullandığım dönemlerden kalan cihazın altını üstüne getirme huyumu denedim galaxy note 2 çöktü garibim. dayanamadı benim hızıma. baktım olacak gibi değil rom arayışlarına başladım. türkiye romunu buldum odin kullanarak pda bölümünden yükleme yaptım yükleme bittikten sonra wipe yapmayı unutmayın çünkü açılmayabiliyor cihaz. zip dosyasını indirin içinden çıkan dosyayı odinde pda bölümüne yükleyin ve start tuşuna basarak yükleme bitmesini bekleyin. sonrasında wipe yaparak cihazınızı açın.

galaxy note 2 türkiye romu

http://www.hotfile.com/dl/197109835/a8011a5/N7100XXDMB5_N7100OJVDMB1_TUR.zip.html

Yorum Yok

sürekli kullandığım wordpress ipuçları

16 Mart 2013 · günlük · wordpress ·  · · ·

içerikteki resim vs dosya sayısını verir (while içine yazılır)

$attachments = get_children( array( 'post_parent' => $post->ID ) );
$count = count( $attachments );

yazar adresi değiştirme

function custom_author_base(){
  global $wp_rewrite;
  $wp_rewrite->author_base = 'yazar';
  }
add_action('init', 'custom_author_base', 0 );

custom post bekleyen içerik sayısı

add_filter( 'add_menu_classes', 'show_pending_number');
function show_pending_number( $menu ) {
  $type = "animals";
  $status = "pending";
  $num_posts = wp_count_posts( $type, 'readable' );
  $pending_count = 0;
  if ( !empty($num_posts->$status) )
    $pending_count = $num_posts->$status;

  // build string to match in $menu array
  if ($type == 'post') {
    $menu_str = 'edit.php';
  // support custom post types
  } else {
    $menu_str = 'edit.php?post_type=' . $type;
  }

  // loop through $menu items, find match, add indicator
  foreach( $menu as $menu_key => $menu_data ) {
    if( $menu_str != $menu_data[2] )
      continue;
    $menu[$menu_key][0] .= " <span class='update-plugins count-$pending_count'><span class='plugin-count'>" . number_format_i18n($pending_count) . '</span></span>';
  }
  return $menu;
}

rewrite hatası vermeyen custom post

function ilan_section() {
  register_post_type('ilanlar',
        array(
          'labels' => array(
            'name' => __('İlanlar'),
            'singular_name' => __('İlanlar'),
            'add_new' => __('İlan Ekle'),
            'add_new_item' => __('İlan Ekle'),
            'edit_item' => __('İlan Düzenle'),
            'new_item' => __('İlan'),
            'view_item' => __('İlan Göster'),
            'search_items' => __('İlan Arama'),
            'not_found' => __('İlan yok.'),
            'not_found_in_trash' => __('Çöp kutusunda ilan bulunamadı.')
          ),
          'public' => true,
          'rewrite' => array( 'slug' => 'ilanlar' ),
          'menu_position' => 8,
          'show_ui' => true,
          'supports' => array('title', 'editor', 'custom-fields', 'thumbnail'))
        );
flush_rewrite_rules(false); // olay burda bitiyor 
}
add_action('init', 'ilan_section');

wordpress listeleme argümanlarına yenisini eklemek

$args = array_merge( $wp_query->query, $args);
$args1 = array_merge($args, array('paged' => $paged));
$wp_query = new WP_Query($args1);
if ($wp_query->have_posts() ) : while ($wp_query->have_posts()) : $wp_query->the_post();

alt sayfaları gizleyerek ana safaları listelemek

wp_list_pages('sort_column=menu_order&child_of=6&title_li=&depth=1'); // <ul></ul> için
get_pages('child_of=6&depth=1&sort_column=menu_order&parent=6') // foreach için

while içinde foreach kullanmadan resimleri almak

$image_id = get_post_thumbnail_id();
$image_url = wp_get_attachment_image_src($image_id, 'urunUfak');
$image_url1 = wp_get_attachment_image_src($image_id, 'urunBuyuk');
$kucukResim = $image_url[0];
$buyukResim = $image_url1[0];

bulunduğunuz kategorinin üst kategorisinin id numarasını almak

$categorssy = get_the_category();
print_r($categorssy[0]->parent);

wordpress varsayılan 2mb olan yükleme boyutunu artırmak

php_value memory_limit 50M
php_value post_max_size 50M
php_value upload_max_filesize 999M
php_value max_execution_time 600

wordpress içerik tablosuna sütun ekleme ve sütunları değiştirme

add_filter( 'manage_edit-post_columns', 'admin_post_header_columns', 10, 1);
add_action( 'manage_posts_custom_column', 'admin_post_data_row', 10, 2);

function admin_post_header_columns($columns) {
  if (!isset($columns['post_views_count']))
    $columns['post_views_count'] = "Görüntülenme";
  
  return $columns;
}

function admin_post_data_row($column_name, $post_id) {
  switch($column_name) {
    case 'post_views_count':    
      // Logic to display post 'Note' field information here.
      $post_views = get_post_meta($post_id, 'post_views_count', true);
      echo $post_views;
      break;     
    default:
      break;
  }
}

//// tamamen temizleyerek ekleme

add_filter( 'manage_edit-ilanlar_columns', 'my_edit_ilanlar_columns' ) ;

function my_edit_ilanlar_columns( $columns ) {

	$columns = array(
		'cb' => '<input type="checkbox" />',
		'title' => __( 'İlan Veren' ),
    'durum' => __( 'İlan Durum' ),
    'sehir' => __( 'Şehir' ),
    'date' => __( 'Date' )
	);

	return $columns;
}

add_action( 'manage_ilanlar_posts_custom_column', 'my_manage_movie_columns', 10, 2 );

function my_manage_movie_columns( $column, $post_id ) {
	global $post;
	switch( $column ) {
		case 'sehir' :
			$sehir = get_post_meta( $post_id, 'sehir', true );
      echo $sehir;
    break;  
 
    case 'durum' :
			$durum = get_post_meta( $post_id, 'ilanDurum', true );
      echo $durum;
    break;  
    }
    
}

kategorili ve etiketli yeni içerik tipi oluşturma

add_action('init', 'dokuman_register');

function dokuman_register() {

	$labels = array(
		'name' => _x('Dökümanlar', 'post type general name'),
		'singular_name' => _x('Dökümanlar', 'post type singular name'),
		'add_new' => _x('Yeni Ekle', 'review'),
		'add_new_item' => __('Yeni Döküman Ekle'),
		'edit_item' => __('Döküman Düzenle'),
		'new_item' => __('Yeni Döküman'),
		'view_item' => __('Döküman Görüntüle'),
		'search_items' => __('Döküman Ara'),
		'not_found' => __('Döküman Bulunamadı..'),
		'not_found_in_trash' => __('Çöp Kutusunda Döküman Bulunamadı..'),
		'parent_item_colon' => ''
	);

	$args = array(
		'labels' => $labels,
		'public' => true,
		'publicly_queryable' => true,
		'show_ui' => true,
		'query_var' => true,
		'menu_icon' => null,
		'rewrite' => true,
		'capability_type' => 'post',
		'hierarchical' => false,
		'menu_position' => null,
		'supports' => array('title','editor','thumbnail')
	 ); 

	register_post_type( 'dokuman' , $args );
}

// Custom Taxonomy

function add_console_taxonomies() {

	register_taxonomy('console', 'dokuman', array(
		// Hierarchical taxonomy (like categories)
		'hierarchical' => true,
		// This array of options controls the labels displayed in the WordPress Admin UI
		'labels' => array(
			'name' => _x( 'Döküman Kategorisi', 'taxonomy general name' ),
			'singular_name' => _x( 'Döküman Kategorisi', 'taxonomy singular name' ),
			'search_items' => __( 'Döküman Kategorisi Ara' ),
			'all_items' => __( 'Tüm Döküman Kategorileri' ),
			'parent_item' => __( 'Alt Döküman Kategorileri' ),
			'parent_item_colon' => __( 'Alt Döküman Kategorisi:' ),
			'edit_item' => __( 'Döküman Kategorisi Düzenle' ),
			'update_item' => __( 'Döküman Kategorisi Güncelle' ),
			'add_new_item' => __( 'Yeni Döküman Kategorisi Ekle' ),
			'new_item_name' => __( 'Yeni Döküman Kategorisi' ),
			'menu_name' => __( 'Döküman Kategorileri' ),
		),

		// Control the slugs used for this taxonomy
		'rewrite' => array(
			'slug' => 'console', // This controls the base slug that will display before each term
			'with_front' => false, // Don't display the category base before "/locations/"
			'hierarchical' => true // This will allow URL's like "/locations/boston/cambridge/"
		),
	));
}
add_action( 'init', 'add_console_taxonomies', 0 );

add_action( 'init', 'create_tag_taxonomies', 0 );

function create_tag_taxonomies() 
{
 $labels = array(
  'name' => _x( 'Tags', 'taxonomy general name' ),
  'singular_name' => _x( 'Tag', 'taxonomy singular name' ),
  'search_items' => __( 'Search Tags' ),
  'popular_items' => __( 'Popular Tags' ),
  'all_items' => __( 'All Tags' ),
  'parent_item' => null,
  'parent_item_colon' => null,
  'edit_item' => __( 'Edit Tag' ), 
  'update_item' => __( 'Update Tag' ),
  'add_new_item' => __( 'Add New Tag' ),
  'new_item_name' => __( 'New Tag Name' ),
  'separate_items_with_commas' => __( 'Separate tags with commas' ),
  'add_or_remove_items' => __( 'Add or remove tags' ),
  'choose_from_most_used' => __( 'Choose from the most used tags' ),
  'menu_name' => __( 'Tags' ),
 ); 

 register_taxonomy('tag','dokuman',array(
  'hierarchical' => false,
  'labels' => $labels,
  'show_ui' => true,
  'update_count_callback' => '_update_post_term_count',
  'query_var' => true,
  'rewrite' => array( 'slug' => 'tag' ),
 ));
}

wordpress wp_query sql kodlarını görme

$arkaplan = new WP_Query();
$arkaplan->query('post_type=arkaplan&order=ASC&showposts=-1');
echo "Last SQL-Query: {$arkaplan->request}";

wordpress meta destekli içerik listeleme

$feature_stub = "ayes_projeSehir";
$featurePosts = $wpdb->get_results("SELECT DISTINCT meta_value FROM wp_posts,wp_postmeta WHERE wp_posts.ID = wp_postmeta.post_id AND wp_postmeta.meta_key='ayes_projeSehir'");
foreach($featurePosts as $post):
print_r($post->meta_value);
endforeach;

yazıları listelerken paragraf oluşturmasın

function removeEmptyParagraphs($content) {

  /*$pattern = "/<p[^>]*><\\/p[^>]*>/";  
  $content = preg_replace($pattern, '', $content);*/
  $content = str_replace("<p></p>","",$content);
  return $content;
}

add_filter('the_content', 'removeEmptyParagraphs');

albümlü foto galeri

.allPhotos { font-size:11px; color:#fc8701 }
.TzDescription.ekList { margin-bottom:5px !important }
.noMarr { margin-right:0 !important }

.TzDescription.ekList { overflow:hidden; width:600px !important }
.ekphotoList { border:1px solid #474747; float:left; margin:10px 10px 0 0; width:80px; height:50px; }
.ekphotoList:hover { border:1px solid #2d2d2d; }
.ekphotoList a img { display:block }


function fotograf_section() {
  register_post_type('fotogaleri',
        array(
          'labels' => array(
            'name' => __('Foto Galeri'),
            'singular_name' => __('Foto Galeri'),
            'add_new' => __('Foto Galeri Ekle'),
            'add_new_item' => __('Foto Galeri Ekle'),
            'edit_item' => __('Foto Galeri Düzenle'),
            'new_item' => __('Foto Galeri'),
            'view_item' => __('Foto Galeri Göster'),
            'search_items' => __('Foto Galeri Arama'),
            'not_found' => __('Foto galeri yok.'),
            'not_found_in_trash' => __('Çöp kutusunda foto galeri bulunamadı.')
          ),
          'public' => true,
          'rewrite' => array('slug' => 'fotogaleri'),
          'menu_position' => 8,
          'show_ui' => true,
          'supports' => array('title','thumbnail'))
        );
}
add_action('init', 'fotograf_section'); <?php
$anaHaber = new WP_Query();
$anaHaber->query('post_type=fotogaleri&order=DESC&showposts=-1');

?>
<?php while ($anaHaber->have_posts()) : $anaHaber->the_post(); ?>
 
 <div class="TzItemsRow cols-1 row-0">
  <div class="inner-itemblog">
    <div class="TzItem column-1">
    
     <h3 class="TzBlogTitle"><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h3>
     <div class="TzDescription ekList">
     
    <?php
    $say=1;
      $args = array(
     'post_type' => 'attachment',
     'post_mime_type' => 'image',
     'post_parent' => $post->ID,
     'numberposts' => 6
     );
     $images = get_posts( $args );
     foreach($images as $image):
       $img1=wp_get_attachment_image_src($image->ID, 'miniResim');
       $img2=wp_get_attachment_image_src($image->ID, 'projeResimBuyuk');
     ?>
     
     <div class="ekphotoList <?php if($say%6==0) { echo 'noMarr'; }?>">
       <a rel="lightbox['gallery']" href="<?php echo $img2[0]; ?>" data-fancybox-group="gallery" title="<?php the_title(); ?> ">
        <img src="<?php echo $img1[0]; ?>" alt="<?php echo $cap1[0]; s?>" />
       </a>
     </div>
     
     <?php $say++; endforeach; ?>
       
     </div>
     <a class="allPhotos" href="<?php the_permalink(); ?>">[Tüm Fotoğraflar]</a>
     <div class="item-separator"></div>
     <div class="clr"></div>
    </div>
  </div>
  <span class="row-separator"></span>
 </div>

<?php endwhile; ?> 

kategori listeleme

$categories = get_categories('child_of=11&hide_empty=0');
foreach ($categories as $cat) {
    $option = '<li><a href="/category/archives/'.$cat->category_nicename.'">';
    $option .= $cat->cat_name;
    $option .= ' ('.$cat->category_count.')';
    $option .= '</a></li>';
    echo $option;
}

kategori ve alt kategori listeleme

wp_list_categories('title_li=&hide_empty=0&depth=0&child_of=11');

sayfanın varsayılan önizleme görseli (thumbnail)

<?php $image_url = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id(), 'full'); if ( has_post_thumbnail() ) { ?>
<img width="600" height="250" class="left" src="<?php echo $image_url[0]; ?>" alt="<?php the_title(); ?>" /></a>
<?php } ?>

wordpress tema menüsü konteyner silme

add_filter('wp_nav_menu_args', 'prefix_nav_menu_args');
function prefix_nav_menu_args($args = ''){
  $args['container'] = false;
  return $args;
}

wp_nav_menu( array('menu' => 'üst menü', 'container' => '', 'items_wrap' => '%3$s' ));

özel alanları olan yeni bir yazı oluşturma

$ekStylus_ilan = array(
  'post_title' => $_POST['fullname'],
  'post_date' => date_i18n("Y-m-d H:i:s"), 
  'post_content' => $_POST['ilandetay'],
  'post_status' => 'pending',
  'post_type' => 'ilanlar',
 );

$post_id = wp_insert_post($ekStylus_ilan);

add_post_meta($post_id, 'ilanDurum', $_POST['ilanAra'], true);
add_post_meta($post_id, 'isimFirma', $_POST['fullname'], true);
add_post_meta($post_id, 'sehir', $_POST['sehir'], true);
add_post_meta($post_id, 'telefon', $_POST['telefon'], true);
add_post_meta($post_id, 'eposta', $_POST['eposta'], true);
add_post_meta($post_id, 'meslek', $_POST['meslek'], true);

menü oluşturma

function register_my_menus() {
 register_nav_menus(
  array( 'ust-menu' => __( 'Üst Menu' ) )
 );
}
add_action( 'init', 'register_my_menus' );

içerik sorgularken 2 farklı meta kullanma

<?php 
$args = array(
  'meta_query' => array(
    array(
      'key' => 'key1',
      'value' => 'value1',
      'compare' => '='
    ),
    array(
      'key' => 'key1',
      'value' => 'value2',
      'compare' => '='
    )
  )
);
$the_query = new WP_Query( $args );
 ?>

<?php while ( $the_query->have_posts() ) : $the_query->the_post(); ?>

  dsfdsfsd

<?php endwhile; ?>

meta key destekli içerik listeleme

<?php
  $devameden = new WP_Query();
  $devameden->query('post_type=proje&meta_key=ayes_projedetay&meta_value=devam'); ?>
<?php while ($devameden->have_posts()) : $devameden->the_post(); ?>

  <tr>
    <td class="tdMini" width="400"><?php the_title(); ?></td>
    <td class="tdMini" width="300"><?php the_content(); ?></td>
    <td class="tdMini"><?php echo get_post_meta(get_the_id(), 'ayes_sozlesme', true); ?></td>
  </tr>
  
<?php $i++; endwhile; ?>

zamanlanmış, çöp, taslak, yayınlanmış gibi tüm yazı tiplerini listeleme

<?php
								 $devameden = array(
								 'post_type' => 'proje',
								 'meta_key' => 'ayes_projedetay',
								 'meta_value' => 'devam',
								 'orderby' => 'post_date',
								 'showposts' => '-1',
								 'post_status' => array('publish', 'pending', 'draft', 'auto-draft', 'future', 'private', 'inherit', 'trash'));
								 $devameden = new WP_Query($devameden);
							    ?>
								<?php while ($devameden->have_posts()) : $devameden->the_post(); ?>
								
									<tr>
										<td class="tdMini" width="400"><?php the_title(); ?></td>
										<td class="tdMini" width="300"><?php the_content(); ?></td>
										<td class="tdMini"><?php echo get_post_meta(get_the_id(), 'ayes_sozlesme', true); ?></td>
										<td class="tdMini"><?php echo get_post_meta(get_the_id(), 'ayes_bitistarih', true); ?></td>
									</tr>
									
								<?php $i++; endwhile; ?>

her kategoriden belirli sayıda içerği listelemek

<?php
$taxonomy = 'category';
$param_type = 'category__in';
$term_args=array(
 'orderby' => 'name',
 'order' => 'ASC'
);
$terms = get_terms($taxonomy,$term_args);
if ($terms) {
 foreach( $terms as $term ) {
  $args=array(
   "$param_type" => array($term->term_id),
   'post_type' => 'post',
   'post_status' => 'publish',
   'posts_per_page' => -1,
   'caller_get_posts'=> 1
   );
  $my_query = null;
  $my_query = new WP_Query($args);
  if( $my_query->have_posts() ) { ?>
   <div class="category section">
	  <h3><?php echo 'Category '.$term->name;?></h3>
	  <ul>
	  <?php
   while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post(); ?>
    <li><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link to <?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
    <?php
   endwhile;
   ?>
   </ul>
   </div>
 <?php
  }
 }
}
wp_reset_query();
?>
Yorum Yok

Galaxy Note 2 Paylaşımlarım

27 Ocak 2013 · android ·  · · ·

Zil sesinin artarak çıkmasını engellemek için kuracağınız program:

Disable Increasing Ring

Cihazınızla .rar sıkıştırma formatıyle ve diğer sıkıştırma formatlarıyla işlem yapmak için:

AndroZip File Manager

Eğer benim gibi flip cover kullanıyorsanız kapağı kapattığınızda cihazınızın kilitlenmesini ve açtığınızda açılmasını istiyorsanız:

Simple Cover Lock

Eğer cihazınız rootluysa ve ve root var diye uygulamaların bazıları çalışmıyorsa (mesela samsung sinema) kurulum aşamasında tek tıkla rootu devre dışı bırakabilir ve kurulum sonrasında tek tıkla root yapabilirsiniz.

OTA RootKeeper

El yazısı ile deftere yazar gibi matematik işlemleri yapın:

MyScript Calculator

Android cihazınızdan kablosuz veya bluetooth ile yazıcınıza çıktı gönderin ve alın:

PrinterShare Mobile

Yorum Yok

yeniden yazmaya devam

27 Ocak 2013 · android ·  · · · ·

arkadaşlar herkesn malumu uzun süredir yazmıyordum. Çünkü teknolojiden bayağı soğudum öyleki galaxy ace kullanmayı buraktım nokia 6300 kullandım neredeyse 1 seneye yakın. Artık dayanamadım ve galaxy note 2 alarak aranıza geldim. Artık paylaşımlarımı galaxy note 2 için yapacağım. Şimdiden görüşmek üzere..

2 yorum

WordPress admin paneli teması geliştiriyorum

09 Kasım 2012 · programlama · web tasarım · wordpress ·  · · ·

Geliştirdiğim web paneli tamamen tema bağımlısı olmaya devam ediyor. Hemne hemen eklenti kurmadan sadeced tema yükleyerek göreceğiniz herşeyi yapabiliyorsunuz :) Umarım yakın zamanda yayınlamak nasip olur bana..

7 yorum

yeni google analytics hesabınızdan site silmek

06 Kasım 2012 · günlük · web tasarım ·  · ·

Google analytics ile sitelerimin istatistiklerini tutuyorum. Fakat kullanmadığım web sitelerimi kaldırmanın bu kadar detaylı ve derinlerde olduğunu düşünmemiştim. Şimdi aşama aşama kullanmadığımız web sitelerini analytics üzerinden kaldıralım.

 

google analytics üzerinden kullanmadığımız domain(siteyi) kaldıralım

 • Analytics hesabınıza girin
 • Analytics Hesapları Sayfası bölümünden profilini silmek istediğiniz siteyi seçin ve devam edin.
 • Sağ üst bölümde bulunan Yönetici bölümüne girin
 • Profiller bölümü altında silmek istediğiniz siteyi seçin ve devam edin.
 • Açılan sayfada Profil Ayarları bağlantısına girin
 • Açılan sayfanın en altında Bu profili sil bağlantısına tıklayın
 • Analytics Profilini Silme yazısı altında Bu Profili Sil butonunu tıklayın
 • İşleminiz tamamlanmış ve mail adresinize durumu içeren mesaj gönderilmiştir.
Yorum Yok

wordpress fonksiyonları

28 Eylül 2012 · programlama · wordpress ·  · · · · ·

Sayfa kaynak kodunda yer alan meta, link bilgilerini kaldırmak için

kaldırdığı alanlar

<meta name='robots' content='noindex,nofollow' />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Emrah Rent a Car &raquo; Merhaba dünya! Yorum Beslemesi" href="http://localhost:61/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1" />
<link rel="EditURI" type="application/rsd+xml" title="RSD" href="http://localhost:61/wordpress/xmlrpc.php?rsd" />
<link rel="wlwmanifest" type="application/wlwmanifest+xml" href="http://localhost:61/wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml" /> 
<meta name="generator" content="WordPress 3.4.2" />
<link rel='canonical' href='http://localhost:61/wordpress/?p=1' />

kullanacağımız kod

remove_action('wp_head','feed_links_extra');
remove_action('wp_head','feed_links');
remove_action('wp_head','rsd_link');
remove_action('wp_head','wlwmanifest_link');
remove_action('wp_head','index_rel_link');
remove_action('wp_head','parent_post_rel_link');
remove_action('wp_head','start_post_rel_link');
remove_action('wp_head','adjacent_posts_rel_link');
remove_action('wp_head','wp_generator');
remove_action('wp_head','noindex', 1);
remove_action('wp_head', 'adjacent_posts_rel_link_wp_head', 10,0);
remove_action('wp_head', 'feed_links_extra', 3 ); // remove alternate links
remove_action('wp_head', 'rel_canonical');

Temamıza yükleme butonu eklemek

html kodumuz

<tr valign="top">
  <th scope="row">Upload Image</th>
  <td>
    <label for="upload_image">
    <input id="upload_image" type="text" size="36" name="upload_image" value="" />
    <input id="upload_image_button" type="button" value="Upload Image" />
    <br />Enter an URL or upload an image for the banner.
    </label>
  </td>
</tr>

php kodumuz

function ek_custom_admin() {
  if (is_admin()) {
    wp_register_script('custom-script', get_bloginfo('template_directory').'/scripts/custom-scripts.js');
    wp_enqueue_script('custom-script');
  }
}
add_action('init', 'ek_custom_admin');

function my_admin_scripts() {
  wp_enqueue_script('media-upload');
  wp_enqueue_script('thickbox');
}
 
function my_admin_styles() {
  wp_enqueue_style('thickbox');
}
 
if (isset($_GET['page']) && $_GET['page'] == 'my_plugin_page') {
  add_action('admin_print_scripts', 'my_admin_scripts');
  add_action('admin_print_styles', 'my_admin_styles');
}

javascript kodumuz

jQuery(document).ready(function() {
  jQuery('#upload_image_button').click(function() {
    formfield = jQuery('#upload_image').attr('name');
    tb_show('', 'media-upload.php?type=image&amp;TB_iframe=true');
    return false;
  });
  window.send_to_editor = function(html) {
    imgurl = jQuery('img',html).attr('src');
    jQuery('#upload_image').val(imgurl);
    tb_remove();
  }
});

Yönetim ekranından yardım ve ekran ipucu butonlarını silmek

kullanacağımız kod

add_action('admin_head', 'mytheme_remove_help_tabs');
function mytheme_remove_help_tabs() {
  $screen = get_current_screen();
  $screen->remove_help_tabs();
}
add_filter('screen_options_show_screen', '__return_false');

Yönetim ekranına css stil dosyası eklemek

add_action('admin_head', 'ek_admin_custom_css');
function ek_admin_custom_css(){
  echo '<link rel="stylesheet" type="text/css" href="'.get_bloginfo('template_directory').'/styles/ek_admin_custom_css.css">';
}
// veya
function admin_css() {
  echo '<style type="text/css">
      li#wp-admin-bar-my-account { display:none }
      [for="wp_welcome_panel-hide"],#welcome-panel.welcome-panel {display: none !important;}
    </style>';
}
add_action('admin_head', 'admin_css');

WordPress güncelleme uyarılarını kaldırmak

add_filter( 'pre_site_transient_update_core', create_function( '$a', "return null;"));

Admin bara menü eklemek

function wp_admin_bar_new_item() {
  global $wp_admin_bar;
    $wp_admin_bar->add_menu(array(
      'id' => 'wp-admin-bar-new-item',
      'title' => __('Görünüm Ayarları'),
      'href' => admin_url('themes.php?page=theme_options.php')
    ));
}
function wp_admin_bar_new_item1() {
  global $wp_admin_bar;
    $wp_admin_bar->add_menu(array(
      'id' => 'wp-admin-bar-new-item1',
      'title' => __('Sistemden Çıkış'),
      'href' => wp_logout_url($redirect)
    ));
}
add_action('wp_before_admin_bar_render', 'wp_admin_bar_new_item');
add_action('wp_before_admin_bar_render', 'wp_admin_bar_new_item1');

WordPress dashboard widget silme

function remove_dashboard_widgets() {
	global $wp_meta_boxes;
	unset($wp_meta_boxes['dashboard']['side']['core']['dashboard_quick_press']);
	unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_incoming_links']);
	unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_right_now']);
	unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_plugins']);
	unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_recent_drafts']);
	//unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_recent_comments']);
	unset($wp_meta_boxes['dashboard']['side']['core']['dashboard_primary']);
	unset($wp_meta_boxes['dashboard']['side']['core']['dashboard_secondary']);
}
add_action('wp_dashboard_setup', 'remove_dashboard_widgets');
1 yorum

android ile karşılaşılan sorunlar

27 Temmuz 2012 · android ·  · · ·

Elimden geldiğimce bu makalemde karşılaştığınız sorunları yazmaya çalışacağım. Başınıza gelen sorunları paylaşırsanız size yardımcı olmaya çalışacağım. Şunu belirtmemde fayda var ki ben denemeden makale yazmıyorum. İstisna olanları zaten belirttim. Yani benim çalıştırıp ta sizin yapamadığınız bir işlemde kesin atlamış veya gözden kaçırdığınız birşey vardır. Tekrar denemenizde fayda vardır.

gmail şifremi unuttum telefon kilitlendi ne yapmalıyım?

Android google kökenli bir işletim sistemi olduğundan temel senkronizasyon işlemini google servisleri ile yapmaktadır. Gmail şifrenizi unutrsanız telefonunuzu fabrika ayarlarına alarak sorunu çözebilirsiniz. Bu işlem için öncelikle telefonunuzu kapatın. Menü ve açma/kapama tuşuna uzun bastığınızda recovery (kurtarma) ekranına geleceksiniz. Bu ekrandan factory reset bölümünden cihazınızı aldığınız ilk haline getirebilir. Şifrenizi hatırlamıyorsanız cihazınız açıldığında gmail hesabı tanımlaması yapmadan cihazı kullanabilirsiniz.

devamı »

23 yorum